Magali Le Clef – Kiné – Perifit

Plus bas vous pouvez me lire en français!

Manatu hecht veel belang aan je privacy. Je klantgegevens worden enkel gebruikt om je bestelling te verwerken en je te kunnen informeren. Alle gegevens die aan Manatu gegeven worden, zullen vertrouwelijk behandeld worden, niet openbaar gemaakt worden, en niet doorgegeven worden aan derden.

Conform de wet op de Verwerking van Persoonsgegevens van 25/05/2018, beschik je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan je recht op toegang, verbetering en/of verwijdering van je persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan magali.leclef@telenet.be.
De volledige wetteksten kan je consulteren op www.privacy.fgov.be.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop beschikbaar op www.perifit.be, uitgebaat door Magali Le Clef, Vremdesesteenweg 235A, 2531 Vremde met ondernemingsnummer 0824158124 (hierna de “Verkoper”). Voor inlichten of contact, gelieve u te wenden tot magali.leclef@telenet.be
Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.
De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met de Verkoper komt te staan (de “Klant”) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (de “Consument Klant”).
De Verkoper en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tussen de partijen tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de website. De Verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd via de invulling van het contactformulier. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van uitputting van de voorraad van een bepaald product. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de betaling door de Klant overeenkomstig artikel 5.

Herroepingsrecht

De Consument Klant kan, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het herroepingsrecht uitoefenen. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, waarbij een hygiënische sticker wordt gebruikt die niet verwijderd mag worden om nog beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht.
Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
In geval hij zijn herroepingsrecht uitoefent, is de Consument Klant verplicht binnen veertien (14) dagen na de levering hier melding van te maken bij de Verkoper.
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending met de factuur en het ingevuld retourdocument.
De Verkoper is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument Klant.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Consument Klant welke verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Consument Klant kan het product ook worden bezorgd.

Levering

De website richt zich uitsluitend op de Belgische en de Nederlandse markt.
Bij leveringen in andere landen kunnen afwijkende voorwaarden gelden (voor meer informatie: info@manatu.be).
De levering van het bestelde product gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, dat aldus in België of Nederland dient gelegen te zijn.
Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de producten. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of gehele vernieling van de producten. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant.
De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief.
Tenzij anders overeengekomen, geldt doch steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument Klant zijn bestelling aan de Verkoper heeft toegezonden. Indien de geplande leveringstermijn door de fout van de Verkoper wordt overschreden, kan de Consument Klant de Verkoper verzoeken om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien de Verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Consument Klant gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. De Consument Klant zal binnen de 30 dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
Behalve voor een Consument Klant geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Prijzen

De op de website weergeven prijzen per product worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten, die ten laste van de Klant zijn, kan je op elk moment hier consulteren. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de Klant.
De kosten van verzending zijn en blijven ten laste van de Klant, zelfs indien deze zich zou beroepen op zijn herroepingsrecht.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Betaling

Betaling dient onmiddellijk te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Bancontact/Mister Cash
 • Visa/MasterCard
 • iDEAL/ Sofort
 • Overschrijving
 • Cash bij afhaling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper de bestelling via e-mail. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

Gebreken en Klachttermijn

De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Klant binnen zeven (7) dagen na levering aan de Verkoper schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
De Klant, niet zijnde Consument Klant, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. De Verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terug te zenden.

Garantie en Aansprakelijkheid

De Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
In beginsel geldt voor door de Verkoper  geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, de Verkoper in kennis te stellen.
Consument Klanten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
Indien de Verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige contractuele of extra- contractuele schade te vergoeden aan een Klant die geen Consument Klant is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Verkoper of de fabrikant van het product zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming van het product corresponderend of onoordeelkundig gebruik; Bij twijfel over het gebruik, dient u contact op te nemen met de Verkoper.
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Overmacht

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het de Verkoper quasi onmogelijk maken om zijn verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant, uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overhead, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper valt.

Inhoud

De informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gemaakt is algemeen van aard en louter informatief. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd.
De Verkoper doet al het nodige om de inhoud van de website volledig, correct en up-to-date te houden, maar ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. De Verkoper geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud van en de informatie op de website.
De Verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het gebrekkig functioneren van de website als gevolg van technische mankementen, virussen of onderhoudswerkzaamheden. Evenmin is de Verkoper aansprakelijk voor om het even welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of uit manipulatie van de website door derden.
Tot slot wijst de Verkoper elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen. Deze websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. Links naar dergelijk websites zijn enkel bedoeld als aanvulling op informatie die via de website wordt medegedeeld.
Intellectuele eigendomsrechten De Verkoper is titularis van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de merken, afbeeldingen, logo’s en teksten). Door de website te bezoeken, verwerft u geen van deze rechten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper,  mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd. De toestemming die zou worden verleend voor de reproductie van een deel of het geheel van de inhoud van de website voor individueel gebruik, strekt zich niet uit tot het kopiëren of reproduceren van dit materiaal in eigen werk of publicaties.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht, onder de bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Traduction FR

Manatu attache de l’importance à la confidentialité de vos données. Vos données de Client sont utilisées dans le but unique de traiter votre commande et vous informer. Toutes les données transmises à Manatu seront traitées en toute confidentialité, et ne seront ni publiées ni transmises à des tiers.

Conformément à la loi sur le traitement des données à caractère personnel du 25/05/2018, vous disposez, en tant qu’utilisateur, du droit légal d’accès et correction de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit d’accès, de correction ou de suppression de vos données personnelles en adressant une demande écrite à magali.leclef@telenet.be

Vous pouvez consulter les textes de loi sur www.privacy.fgov.be.

En général

Ces conditions générales de vente sont d’application sur tous les achats et commandes effectués sur le web shop www.perifit.be, exploité par Magali Le Clef, Vremdesesteenweg 235A, 2531 Vremde avec n°d’entreprise 0824158124. Pour toute information ou contact, veuillez vous adresser à magali.leclef@telenet.be.

Ces conditions générales de vente ont toujours priorité sur les éventuelles conditions générales ou particulières du Client.

Le Client est chaque personne physique ou entité juridique qui entre en quelque relation contractuelle   avec le vendeur (le Client) ou chaque personne qui, dans un but non-lucratif, acquiert les produits et services offerts (le Client consommateur).

Le vendeur et le Client conviennent formellement que l’utilisation de formes de communication digitales peut générer des accords de droit entre les parties. Notamment l’absence d’une signature normale n’entame en rien la validité de l’offre et l’acceptation de celle-ci. Les fichiers électroniques du vendeur figurent comme indice de preuve dans la mesure où la loi le permet.

Commande

Une commande ne peut être passée que par le site web. Le vendeur s’engage à traiter les commandes placées sur le site jusqu’à épuisement des stocks et dans les termes formulés dans les conditions ici décrites. La commande en ligne ne peut être traitée que si le Client s’est clairement identifié en complétant le formulaire de contact. Le Vendeur se réserve le droit de refuser des commandes en cas d’épuisement des stocks d’un produit. Une commande n’est définitive qu’après l’acceptation des conditions générales de vente et le paiement par le Client selon l’article 5.

Droit de rétractation

Le Client consommateur peut exercer son droit de rétractation dans les 14 jours après livraison du produit sans rétribution et sans justification de la rétractation. Il n’y a pas de droit de rétractation dans le cas où le produit et son emballage ne se trouvent plus dans leur état original, complet, intact et inutilisé. A cette fin le produit est scellé par un autocollant hygiénique qui ne peut être retiré pour pouvoir faire appel au droit de rétractation. 

Le principe est que le Client consommateur ne peut manipuler et inspecter le produit uniquement de la façon dont il le ferait dans un magasin.

Au cas où il exerce son droit de rétractation, le Client consommateur est obligé de le notifier au Vendeur dans les 14 jours après livraison du produit.

Le document de retour d’article doit être dûment complété et toutes les documentations, certificats de garantie et matériaux d’emballage doivent être compris dans le retour à l’expéditeur.

Le Vendeur n’est jamais responsable pour aucun dommage- y compris vol ou perte- qui peut résulter du retour de l’emballage ou de l’article.

Le risque et la charge de preuve de l’exercice correct et dans temps du droit de rétractation sont à la charge du Client consommateur.

Si le produit n’est pas retourné conformément aux conditions du droit de rétractation le montant d’achat ne sera pas restitué. Le produit reste la propriété du Client Consommateur qui a l’obligation de collecter sa propriété dans les 2 semaines. Le produit peut aussi être livré sur requête du Client consommateur.

Livraison

Le site web s’oriente exclusivement sur les marchés belges et néerlandais.

Des conditions différentes peuvent être appliquées pour les livraisons dans d’autres pays (pour plus d’info : magali.leclef@telenet.be).

La livraison du produit commandé se passe à l’adresse donnée par le Client, donc située en Belgique ou aux Pays-Bas.

A partir du moment de la livraison ou de la collecte des produits, le risque est transféré au Client. A partir de ce moment, le Client est responsable de la perte, du vol ou de la destruction entière ou partielle des produits. La propriété n’est transférée qu’à partir du paiement complet de la part du Client. Les délais de livraison sur le site sont à titre indicatif.

Sauf accord contraire, le délai de livraison maximal est de 30 jours à compter du jour suivant celui où le Client consommateur a transmis sa commande au Vendeur. Si le délai de livraison fixé est dépassé par la faute du Vendeur, le Client Consommateur peut demander d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire, à fixer selon les circonstances. Si le Vendeur ne livre pas les produits dans le délai fixé, le Client consommateur a le droit d’annuler sa commande sans frais et ceci sans intervention judiciaire et par une simple communication. Le Client consommateur sera remboursé dans les 30 jours des montants déjà payés.

Exception faite pour le Client consommateur, le délai de livraison mentionné est à titre indicatif et n’a pas de valeur légale.

Prix

Les prix affichés sur le site web sont en EURO, TVA comprise mais frais d’expédition exclus. Vous pouvez à tout moment consulter le site pour le calcul des frais de livraison qui sont à charge du Client. Tous les autres charges et impôts générés entre le moment de la commande et celui de la livraison sont également à la charge du Client.

Les frais de livraison restent à charge du Client, quand bien même celui-ci exercerait son droit de rétractation.

Les offres spéciales sont valables jusqu’à épuisement des stocks.

Paiement

Le paiement doit se faire immédiatement au moyen des formes de paiement suivantes :

 • Bancontact/Mister Cash
 • Visa/Master Card
 • iDEAL/ Sofort
 • Virement
 • En liquide lors de l’enlèvement

 

Après acceptation du paiement par le système, le Vendeur confirme la commande par e-mail. Si vous sélectionnez le moyen de paiement par carte de crédit, les conditions de l’émetteur de celle-ci sont d’application. Le Vendeur n’a rien à voir dans la relation entre le Client et son émetteur de carte de crédit.

Défauts et délai de réclamation

Le Client est tenu d(e)’(faire) inspecter les produits immédiatement après réception de ceux-ci. Le Client est tenu de communiquer, par écrit et dans les 7 jours, au Vendeur toute réclamation par rapport à des défauts visibles du produit ou sa livraison.

Le Client, qui n’est pas Client consommateur, n’a pas le droit de renvoyer des produits qui ne font pas l’objet d’une réclamation motivée. S’il y a quand-même renvoi sans raisons valables, tous les frais liés au renvoi sont à charge du Client. Dans ce cas, le Vendeur a le droit d’entreposer les produits chez un tiers au risque et à charge du Client, et de les  renvoyer au Client à sa demande et à ses frais.

Garantie et responsabilité

Le Vendeur garantit que les produits répondent au contrat, aux spécifications mentionnées dans l’offre, aux exigences raisonnables de validité et/ou de péremption ainsi qu’aux dispositions légales et règlements gouvernementaux existants à la date du contrat.

En principe la garantie sur les produits fournis par le Vendeur est celle consentie par le fabricant du produit. Si le produit livré ne répond pas au contrat, l’acheteur est tenu d’en faire part au Vendeur dans un délai de 2mois après la découverte.

Les Clients consommateurs se voient accorder les droits tels qu’ils sont repris dans les articles 649bis jusqu’à 1649octies du code civil.

Si le Vendeur pour une raison quelconque est tenu de compenser les dommages contractuels ou extracontractuels au Client qui n’est pas Client consommateur, cette réparation ne pourra pas être plus importante que le montant égal à la valeur facturée du produit ayant occasionné le dommage.

Sous réserve des dispositions du présent article, il ne peut y avoir de garantie dans les cas suivants :

 • Si l’usure peut être considérée comme normale.
 • Si des modifications sont apportées au produit, y compris les réparations qui ont eu lieu sans permission de Vendeur ou du fabricant du produit.
 • Si la facture originale ne peut être présentée ou si celle-ci est modifiée ou rendue illisible.
 • Si les défauts sont la conséquence d’une utilisation inappropriée ou non conforme à la destination du produit; En cas de doute sur l’utilisation, veuillez prendre contact avec le Vendeur.
 • Si un dégât est occasionné intentionnellement, par négligence grave ou manque d’entretien.

Force majeure

Le Vendeur n’est pas tenu responsable en cas de force majeure, c’est-à-dire des situations qui mettent le Vendeur quasi dans l’impossibilité de de remplir le contrat signé avec le Client. Cela peut inclure entre autres : catastrophes naturelles, émeutes, guerres et opérations militaires, situations d’urgence locales ou nationales, faits ou négligences des autorités, conflits économiques en tout genre, dégâts d’eau, actions des employés, incendie, pannes des télécommunications, « bugs » dans le software de tiers, foudre, explosions, effondrements, ainsi que toute action ou négligence d’une personne ou entité qui échappe au contrôle  raisonnable du Vendeur.

Contenu

L’information disponible sur ce site est de caractère général et purement informatif. L’information n’est pas adaptée à des circonstances spécifiques ou personnelles et ne peut être considérée comme un avis personnel.

Le Vendeur s’engage à mettre à jour le contenu du site web, mais malgré ses efforts il peut arriver que certains renseignements soient incomplets, inexacts ou obsolètes. Le Vendeur ne donne aucune garantie par rapport au contenu et l’information du site web.

Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable du fonctionnement défectueux du site web suite à des failles techniques, des virus ou des travaux d’entretien. Il ne pourra pas non plus être tenu responsable de quelconque dégât qui découlerait de l’utilisation de ce site web ou de la manipulation du site web par des tiers.

Pour finir le Vendeur rejette toute responsabilité pour le contenu des sites web appartenant à des tiers auxquels les visiteurs du site web auraient accès via des liens sur ce site. Ces sites web de tiers et leur contenu tombent exclusivement sous la responsabilité de leurs auteurs. Les liens vers ces sites ont uniquement pour but de complémenter l’information publiée sur ce site.

Droits de propriété intellectuelle

Le Vendeur est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le site web et son contenu (plus particulièrement les marques, images, logos et textes). Vous n’acquérez aucun de ses droits en visitant le site web. Le contenu du site ne peut être entièrement ou partiellement utilisé ou copié sans la permission préalable écrite du Vendeur. La permission qui pourrait être accordée de reproduire une partie ou l’entièreté  du contenu du site web pour utilisation individuelle, ne s’étend pas à la reproduction ou la copie de cette matière dans des travaux ou publications propres.

Droit applicable et tribunaux compétents

Tous les litiges qui découlent de l’utilisation du site web seront réglés selon le droit Belge et  relèveront de la compétence du tribunal d’Anvers, à moins que la loi n’impose un autre tribunal.

Top